Heidi Johnson: Wavy Gravy (detail), oil on canvas, 68" x 72", 2003.
Copyright © 2004 by NAVA LUBELSKI